Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z szeregiem obowiązków, które firma musi wypełnić oraz koniecznością rozstrzygania zagadnień finansowych i prawnych dotyczących codziennej działalności firmy, oto krótki poradnik z najczęściej pojawiającymi się problemami podczas funkcjonowania firmy.

 

Obowiązki raportów statystycznych dla GUS

Każda firma ma obowiązki składania do GUS określonych raportów statystycznych, jedne z nich nałożone są ustawowo na prowadzących działalność gospodarczą, inne są wynikiem losowania, które przeprowadza GUS i wytypowania konkretnej firmy. To jakie raport należy złożyć do GUSu zależy od branży w jakiej firma działa oraz od ilości zatrudnianych przez nią pracowników. Za nie wypełnienie tego obowiązku przewidziana jest kara grzywny.

 

Szkolenia BHP

Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny pracy powinien odbyć każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w nowej firmie, nie powinien on być dopuszczany do stanowiska pracy bez odbycia takiego szkolenia. Ponadto każda firma powinna okresowo przeprowadzać szkolenia BHP, to jak często powinny one mieć miejsce zależy od branży w jakiej działa firma. Za nie posiadanie zaświadczenia o aktualnych szkoleniach BHP przewidziano karę grzywny.

 

Obowiązek ewidencyjny

Dla potrzeb podatkowych każdy przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję środków trwałych, ewidencję przychodów, ewidencję pracowników, podatkową księgę przychodów i rozchodów (lub kartę podatkową, czy też księgi rachunkowe), ewidencję wyposażenia.